Nederland
België
Duitsland
English
Nederlands

Disclaimer website

Deze website is eigendom van Scholt Energy, gevestigd te (5555 XA) Valkenswaard.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

2. Het onderstaande is van toepassing op de door Scholt Energy geëxploiteerde website. Door de website van Scholt Energy te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. Verwijzingen naar sites die niet door Scholt Energy worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Scholt Energy staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan.

4. Scholt Energy zorgt ervoor dat de website goed is beveiligd. Van de data wordt regelmatig een back-up gemaakt, zodat de kans op verloren gaan van inhoud minimaal is.

5. De intellectuele eigendomsrechten van de website berusten bij Scholt Energy. Afbeeldingen, animaties, software, programma scripts en andere materialen blijven eigendom van Scholt Energy en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Scholt Energy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht, dan wel ter beschikking van derden gesteld. Het is u niet toegestaan om zonder toestemming van Scholt Energy een variant of afgeleide van het resultaat te (laten) maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te (laten) passen of te gebruiken of te verkopen.

6. Scholt Energy spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

7. Scholt Energy verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

8. Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Scholt Energy niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Scholt Energy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

9. Scholt Energy mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Scholt Energy is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

10. Behoudens deze disclaimer, is Scholt Energy niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

11. Scholt Energy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Scholt Energy. Scholt Energy behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Scholt Energy.

12. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Scholt Energy heeft alle teksten zelf geschreven en dus rust er auteursrecht op. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

13. Scholt Energy behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Scholt Energy de toegang tot de website monitoren.

14. U zal Scholt Energy, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.